Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

UV-Vis absorpčná spektrofotometria

Fluorimetria

Kruhový dichroizmus (CD)

Elektroforéza (TGGE, 1D agarózová elektroforéza, SDS-PAGE)

Meranie zeta potenciálu, veľkosti makromolekúl

Potenciometria (pH metre)

Ostatné (PCR, centrifúgy, analytické váhy, sonikátory, magnetické miešadlá, trepačky)