Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

DNAKatedra biochémie vznikla v roku 1990. Je akreditovaným pracoviskom študijného zamerania biochémie a súčasne je aj školiacim pracoviskom v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu v odbore biochémia. Zabezpečuje aj konanie rigoróznych skúšok a krátkodobé formy vzdelávania.

Počas predchádzajúceho obdobia sa na Katedre vyprofiloval jasný vedecky program zameraný na štúdium štruktúrnej stability biomakromolekúl, hlavne proteínov a nukleových kyselín.

V ostatnom čase sa naše pracovisko intenzívne venuje štúdiu interakcií liečiv s nukleovými kyselinami, ktoré napomôžu objasniť ich primárny účinok na molekulárnej úrovni.

V oblasti štúdia proteínov dosiahli členovia katedry originálne výsledky pri štúdiu vzťahu dynamika/aktivita enzýmov, ako aj štruktúra/stabilita proteínov z termofilných organizmov.Viac informácii...