Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

O pracovisku | Kruhový dichroizmus | Príprava vzoriek | Aplikácie

O pracovisku

JASCO J-810 -- prístroj na meranie kruhového dichroizmu je jedinečným prístrojom na Slovensku v tom zmysle, že je jediným funkčným a v súčasnosti najmodernejším prístrojom na meranie kruhového dichroizmu na Slovensku. (Financované na základe Rozvojového projektu Ministerstva školstva v roku 2001)

Z uvedeného dôvodu je zámerom, aby bol prístroj využívaný na základný a aplikovaný výskum v rámci celého Slovenska. Meranie vzoriek na všetkých prístrojoch pracoviska bude uskutočnené na základe zmluvnej/grantovej spolupráce alebo individuálnych dohôd.

Spektropolarimeter JASCO J-810

VARIAN Cary 100 Bio UV-VIS Spektrofotometer

VARIAN Cary 100 Bio UV-VIS Spektrofotometer

VARIAN Cary Eclipse Spektrofluorimeter (Financované na základe Rozvojového projektu Ministerstva školstva v roku 2005)

VARIAN Cary Eclipse Spektrofluorimeter

TGGE Teplotná gradientová gélová elektroforéza

TGGE Teplotná gradientová gélová elektroforéza

Kontakt na pracovisko:

doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.
Katedra biochémie ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 11
041 54 Košice

e-mail: sedlak_er@saske.sk