Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Vedecká spolupráca

V rámci nášho výskumu na katedre spolupracujeme s mnohými zahraničnámi a domácimi vedeckými inštitúciami.

Zahraničné inštitúcie

Domáce inštitúcieViac informácii...