Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Absolventi magisterského štúdia

2015

Absolvent
Anna Balogová
Andrea Halaganová
Simona Hamadejová
Daniela Lichancová
Veronika Lysáková
Michaela Neubellerová
Lenka Rozkochová
Katarína Uličná
Michaela Vataščinová Kašková

2014

Absolvent
Martina Brudňáková
Erika Demkovičová
Jaroslav Deutschmann
Eva Dušeková
Veronika Farkašová
Eva Lopuchovská
Barbora Ondrejová
Anna Ostrovskaya
Eva Žilecká

2013

Absolvent
Matúš Čoma
Katarína Garajová
Andrea Oravcová Kobulnícka
Natália Šamuľáková
Ivana Špaková
Jana Vargová
Marcel Bochin

2012

Absolvent
Monika Bazelová
Zuzana Bednáriková
Gabriel Brody
Zuzana Guľášová
Alena Kocúriková
Júlia Kudláčová
Lucia Špinlerová Jacková

2011

Absolvent Vedúci práce Názov práce
Tomáš Čertík prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. Interakcia biopolymérov s magnetickými nanočasticami
Miroslava Droppová doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD. Štruktúrna variabilita kvadruplexovej DNA v telomérach a regulačných sekvenciách onkogénov
Veronika Fečuová doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. Molekulárna charakterizácia bakteriofágov Enterococcus faecalis
Ján Fiala doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc. Štúdium nových glykokonjugátov s akridínovým farmakofórom a ich interakcie s DNA
Jana Janočková doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc. Štúdium väzbových vlastností DNA s takrínovými derivátmi
Lucia Melníková RNDr. Milan Timko, CSc. Príprava a charakterizácia magnetoferitínu
Zuzana Oroszová RNDr. Jaroslav Pavel, PhD. Analýza vibráciami indukovaných zmien v spinálnych gangliách
Zuzana Plačková RNDr. Danica Sabolová, PhD. Štúdium interakcií DNA s novosyntetizovanými derivátmi BRACO 19
Othman Mustafa Salem doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc. Noncovalent binding of small molecules with DNA

2010

Absolvent Vedúci práce Názov práce
Anna Čačková doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc. Štúdium nekovalentných interakcií akridínových derivátov s DNA
Lýdia Čižeková RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. Aktivita peptidylprolyl-izomeráz v bunkovom lyzáte
Katarína Dubíková doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., Konzultant: RNDr. Lenka Serenčová Hydrolázy bunkových stien Enterococcus feacalis
Júlia Jankuvová doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc., Konzultant: RNDr. Lucia Sikorová Genetická variabilita bachorových treponém
Jaroslava Joniová doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD., Konzultant: RNDr. Nataša Tomášková Oxidatívna modifikácia cytochrómu c pomocou peroxidu vodíka
Lukáš Kandráč prof. Ing. Marián Antalík, DrSc., Konzultant: RNDr. Nataša Tomášková Konformačné prechody cytochrómu c
Veronika Kováčová RNDr. Zuzana Gažová, CSc., Konzultant: RNDr. Andrea Antošová Efekt nanočastíc na amyloidnú agregáciu proteínov
Michal Kovařík doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., Konzultant: RNDr. Lívia Fecskeová Plazmidy Escherichia coli a ich funkcie v procese šírenia génov
Lucia Krajňáková RNDr. Danica Sabolová, PhD. Štúdium reaktivity 9-oxo-9,10-dihydroakridín-karbohydrazidov s DNA
Mária Lalkovičová doc. MVDr. Jozef Burda, DrSc. Štúdium možností prevencie oneskorenej smrti neurónov po ischémii a toxickom poškodení mozgu potkana
Andrea Muľová RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc. Expresia parvalbumínu a syntázy oxidu dusnatého v mieche po traumatickom poškodení
Zuzana Nováková RNDr. Milan Timko, CSc.. Konzultant: RNDr. Anežka Džarová Bakteriálne magnetické nanočastice

2009

Absolvent Vedúci práce Názov práce
Lucia Baloghová RNDr. Zuzana Gažová, CSc., Konzultant: RNDr. Andrea Bellová Štúdium antiagregačných vlastností nízkomolekulových látok
Katarína Tlučková RNDr. Viktor Víglaský, PhD. Tvorba kvadruplexov v plazmidovej a chromozomálnej DNA
Anna Vandžurová RNDr. Mária Piknová, PhD. Restrikčno-modifikačné systémy II. typu enterokokov: molekulárno-biochemická charakterizácia
Katarína Vyšnická RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., Konzultant: RNDr. Kamil Tóth Optimalizácia nadprodukcie NADH oxidázy z Thermus thermophilus využitím rozličných kmeňov E. coli
Jana Plšíková RNDr. Danica Sabolová, PhD. Štúdium interakcií novosyntetizovaných proflavínových imidazolidinónov s DNA
Katarína Marušková prof. Ing. Juraj Guzy, CSc., Konzultant: doc. Ing. Mária Mareková, CSc. Vplyv vybraných xenobiotík na funkciu pečeňových mitochondrií
Lýdia Konečná MVDr. Martina Pilátová, PhD. Protinádorový účinok indolových fytoalexínov
Zuzana Hrehová doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., Konzultant: RNDr. Katarína Nigutová, PhD. Molekulárna charakterizácia genómu Enterococcus faecalis bakteriofága F4
Michaela Michalcová doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc. Vplyv nových diguanidínových akridínových derivátov na DNA

2008

Absolvent Vedúci práce Názov práce
Ľuboš Bauer RNDr. Viktor Víglaský,PhD. Alternatívne štruktúrne motívy vyskytujúce sa v DNA repetitívnych sekvenciách bohatých na G+C bázové páry
Jozef Hančár RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., Konzultant: RNDr. Kamil Tóth Mechanizmus zbaľovania homodimérnej glukózaoxidázy z Aspergillus niger
Mária Horváthová RNDr. Zuzana Gažová, CSc., Konzultant: RNDr. Andrea Bellová Štúdium antiamyloidného efektu akridínov
Štefánia Kozáková Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. Biológia plazmidov v prirodzených populáciách Escherichia coli
Lucia Lichardusová RNDr. Danica Sabolová, PhD. Štúdium interakcií DNA s akridinyl-tiosemikarbazidmi
Ivana Najmiková RNDr. Viktor Víglaský,PhD., Konzultant: RNDr. Nataša Tomášková Teplotne indukovaný konformačný prechod cytochrómu c v prítomnosti osmolytov
Jozef Parnica doc. RNDr. Erik Sedlák,PhD., Konzultant: RNDr. Nataša Tomášková Vplyv alkoholov na štruktúru a stabilitu cytochrómu c
Tomáš Plichta RNDr. Mária Kožurková,CSc. Väzbové vlastnosti meďnatých komplexov s DNA
Eva Sitárová prof. Ing. Marián Antalík, DrSc., Konzultant: RNDr. Eva Valušová, PhD. Vlastnosti cytochrómu c v komplexe s nanočasticami
Miroslava Štefanišinová RNDr. Mária Kožurková,CSc. Štúdium väzbových vlastností DNA s akridínovými močovinami
Martin Šuľák Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. Genetika a genomika anaeróbnych druhov treponém
Erika Trudňáková RNDr. Zuzana Gažová, CSc., Konzultant: RNDr. Andrea Bellová Štúdium molekulárnych mechanizmov vedúcich ku tvorbe amyloidných agregátov

2007

Absolvent Vedúci práce Názov práce
Lenka Bryndzová doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD., Konzultant: RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. Analýza rôznych spôsobov deflavinizácie glukózaoxidázy z Aspergillus niger
Janka Hrivnáková RNDr. Viktor Víglaský,PhD. Význam interkalácie na celkovú zmenu DNA topológie
Peter Huba prof. Ing. Marián Antalík, DrSc., Konzultant: RNDr. Diana Fedunová, PhD. Štúdium molekulárnych mechanizmov vzniku amyloidných štruktúr
Tereza Cholastová doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. Prvoky ako mikrobiálny ekosystém: symbióza prvokov a baktérií v procese redukcie vplyvu ťažkých kovov
Andrea Peregrinová RNDr. Viktor Víglaský,PhD. Alternatívne štruktúrne motívy indukované v repetitívnych sekvenciách DNA
Monika Sásfaiová RNDr. Viktor Víglaský,PhD. Atenuácia topoizomerázovej aktivity vplyvom vybraných liečiv
Stanislava Straňavská doc. Ing. Ivan Kron, CSc. Aminokyseliny a niektoré metabolity v moči pacientov s karcinómom obličiek
Lenka Surdeníková doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. RCR (rolling circle replication) plazmidy zo Selenomonas ruminantium
Jana Sviatkovská RNDr. Mária Kožurková,CSc., Konzultant: RNDr. Danica Sabolová, PhD. Spektroskopické štúdie interakcií antracénových derivátov s DNA
Zuzana Vantová RNDr. Mária Kožurková,CSc. Štúdium väzobných vlastností DNA s nízkomolekulovými polycyklickými ligandami
Petra Vasiľková doc. RNDr. Erik Sedlák,PhD., Konzultant: RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. Charakterizácia interakcie NADH oxidázy z Thermus thermophilus so substrátom
Beáta Veliká RNDr. Viktor Víglaský,PhD., Konzultant: RNDr. Patrik Danko, PhD. Inhibítory topoizomeráz
Mária Vojtková doc. Ing. Ivan Kron, CSc. Kyselina hipurová a urolitáza kyseliny močovej

2006

Absolvent Vedúci práce Názov práce
Andrea Bellová doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. Štúdium stability iniciačného faktora 2 z Thermus thermophilus
Marcel Bujdoš doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. Šúdium stability elongačného faktora EF-Tu z Thermus thermophilus
Miroslava Fiľová RNDr. Mária Piknová, PhD. Reštrikčné a modifikačné enzýmy bachorovej baktérie Mitsuokella multiacida 46/5
Lucia Sikorová doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. Molekulárna a bioinformatická analýza genómu plazmidu pKT z Treponema zioleckii
Tatiana Kočanová MVDr. Ján Rosocha, CSc. Analýza kolónie buniek kostnej drene u pacientov s myeloproliferatívnymi ochoreniami
Darina Komárová MVDr. Viera Danielisová, PhD. Stanovenie superoxiddismutázovej a katalázovej aktivity u mozgu potkana
Alexandra Dávidová RNDr. Nadežda Lukáčová, CSc. Úlohu oxidu dusnatého v mieche za fyziologických a patologických podmienok
Lívia Fecskeová RNDr. Mária Piknová, PhD. Variabilita laktátdehydrogenáz u bachorových zástupcov čeľade Acidaminococcaceae
Monika Krišicová doc. MVDr. Jozef Burda, CSc. Šúdium možnosti prevencie oneskorenej smrti neurónov v selektívne vulnerabilných regiónoch mozgu potkana
Jana Lisoňová prof. Roberto Corradini, PhD.,
Konzultant: RNDr. Mária Kožurková, CSc.
Detection of hazelnut DNA by PCR amplification followedby HPLC and circular dichroism analysis using peptide nucleic acid (PNA)
Jana Sabová RNDr. Mária Kožurková, CSc.,
Konzultant: RNDr. Danica Sabolová
Štúdium interakcií proflavínových derivátov s nukleovými kyselinami

2005

Absolvent Vedúci práce Názov práce
Lenka Boberová prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. Fluorescenčné značenie biomolekúl
Richard Lichvár doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. Plazmidmi kódované restrikčno-modifikačné systémy u kmeňov Escherichia coli
Rastislav Mucha MVDr. Viera Danielisová, PhD. Porovnanie účinku chemického a ischemického preconditioningu na ukladanie železa v mozgu potkana
Ivana Rondzíková RNDr. Mária Kožurková, CSc. Interakcie DNA s derivátmi akridínu
Róbert Seliga RNDr. Viktor Víglaský, PhD. Vplyv liečiv na konformačnú stabilitu DNA
Marcela Tichá doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. Vplyv detergentov na štruktúru a stabilitu cytochrómu c
Kamil Tóth doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.,
Konzultant: RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.
Konformácia voľného a viazaných flavínových kofaktorov v aktívnych miestach enzýmov
Marcela Uličná doc. MVDr. Ján Rosocha, CSc. Detekcia povrchových bunkových proteínov nediferencovaných a diferencovaných mezenchýmových kmeňových buniek a využitie v imunomagnetickej separácii
Lenka Varinská doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. Vplyv peroxidu vodíka na vlastnosti cytochrómu c
Jana Žiaranová RNDr. Mária Kožurková, CSc. Interkalácia fluorescenčných látok na báze akridínu do plazmidovej DNA
Mohamed Salem Alzwam Abughren

2004

Absolvent Vedúci práce Názov práce
Gabriela Filipová RNDr. Nadežda Lukáčová, CSc Katalytická aktivita syntázy oxidu dusnatého po ischémii/reperfúzii v mieche králika
Kristína Gurbaľová doc. MVDr. Jozef Burda, CSc. Štúdium možností prevencie postischemickej inhibície syntézy bielkovín v mozgu potkana
Ján Lopatař RNDr. Viktor Víglaský, PhD. Interakcia DNA s nízkomolekulárnymi ligandami
Jaroslava Ristvejová RNDr. Peter Pristaš, CSc. Prenosná rezistencia na ampicilín u animálnych kmeňov Enterobacteriaceae
Pavol Sosa doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. Využitie magnetických kvapalín v medicíne
Jarmila Stremeňová MVDr. Ján Rosocha, CSc. Úloha stromálnych buniek podporujúcich hematopoézu v ex-vivo multiplikácii kmeňovej krvotvornej bunky pôvodom z placentárnej krvi
Ján Štěrba RNDr. Mária Kožurková, CSc. High-dose factor VIIa action (Vplyv vysokých dávok faktora VIIa na zrážanie krvi)
Tímea Tóthová doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. Horizontálny prenos génov rezistencie na ortuť medzi pôdnymi a bachorovými baktériami
Radoslav Vorálek MVDr. Viera Danielisová, PhD. Ovplyvnenie ukladania železa v ischemizovanom tkanive mozgu potkana
Anton Zubrík RNDr. Erik Sedlák, PhD.,
Konzultant: Mgr. Gabriel Žoldák
Štúdium tepelnej denaturácie Glukóza oxidázy z Aspergillus niger

2003

Absolvent Názov práce
Ondrej Bíreš Štúdium variability bachorových izolátov Megasphaera elsdenii
Jozef Ivan Distribúcia plazmidov v lokálnej populácii Selenomonas ruminantium
Jozef Hatok Možnosti využitia metabolického potenciálu pečeňových buniek in vitro pre funkciu v arteficiálnom systéme
Patrik Jalč Vplyv polyaniónov na stabilitu cytochrómu c v alkalickej oblasti pH
Ľubica Palková Podiel excitotoxicity na ischemickom poškodení mozgu
Denisa Rosinská Štúdium reaktivity fluorescenčného činidla na báze akridínu s nukleofilmi
Martina Silvášiová Expresia stresových proteínov po cerebrálnej ischémii a následnej reperfúzií u potkana
Gabriel Žoldák Konformačná stabilita a jej vplyv na funkciu niektorých viacdoménových termofilných proteínov z Thermus thermophilus

2002

Absolvent Názov práce
Stanislava Budáčová Štúdium kinetiky 9-izotiokyanátoakridínu s adenínom
Patrik Danko Vplyv nízkomolekulárnych ligandov na topológiu DNA
Milina Hrehorovská Vplyv ischemickej tolerancie na syntézu bielkovín po ischémii a následnej reperfúzii mozgu potkana
Katarína Kecerová Distribúcia génov zodpovedných za produkciu bakteriocínov u gram-pozitívnych kokov
Helena Kosorínová Peroxidázová aktivita hemových proteínov
Anton Kozák Termodynamické vlastnosti topoizomérov DNA
Lenka Olekšáková Vplyv osmolytov na alkalický prechod cytochrómu c
Denisa Zlacká Testovanie adhéznych vlastností xenogénnych spongióznych štruktúr pre ľudské osteoblasty
Andrea Zubajová Stabilita cytochrómu c v prítomnosti denaturantov

2001

Absolvent Názov práce
Slavomír Kačmár Biomedicínske aplikácie magnetických kvapalín
Dáša Kyselicová Peroxidázová aktivita hémových proteínov
Mária Piknová (Neužilová) Výskyt a funkcia DNA modifikačných aktivít u bachorových baktérií
Jana Schmuczerová Vplyv vonkajších podmienok na stabilitu tRNA
Ladislav Somogyi Optimalizácia chromatografických metód pri identifikácií kannabinoidov a amfetamínových derivátov
Viliam Štovčík Detekcia a identifikácia beta-laktamáz ESBL produkovaných kmeňom Klebsiella pneumoniae u imunokompresívnych pacientov
Ivana Vasilenková Vplyv vybraných látok na teplotnú stabilitu plazmidovej DNA

2000

Absolvent Názov práce
Silvia Kočanová Charakterizácia komplexov Proteín-nukleová kyselina
Richard Malík Regulácia génovej expresie u bakteriálneho kmeňa Streptococcus bovis JB1
Marek Stupák
Róbert Šuťák
Jana Tkáčová Stabilita proteínov izolovaných z termofilných mikroorganizmov

1999

Absolvent
Tatiana Bálintová
Adriana Greifová
Adriana Hermanová
Lucia Kováčiková
Marcel Onduš
Slávka Piatková
Jana Silvaiová
Slávka Tomková
Rastislav Varhač

1998

Absolvent
Zuzana Baranová
Monika Fedorčáková
Michaela Kesselová
Henrieta Kontová
Martina Mlynárová