Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Kruhový dichroizmus (CD)

JASCO J-810 spektropolarimeter

Spektropolarimeter JASCO J-810

Čo meria kruhový dichroizmus

Kruhový dichroizmus - circular dichroism (CD) -- meria rozdiely v absorpcii ľavo-polarizovaného versus pravo-polarizovaného svetla, ktoré vznikajú v dôsledku štruktúrnej asymetrie meraných látok. Neprítomnosť regulárnej štruktúry má za následok nulový CD signál, zatiaľ čo usporiadaná štruktúra sa v CD spektre prejaví pozitívnym alebo negatívnym signálom.

Využitie

Kruhový dichroizmus je vhodný na:

  • štúdium konformačných zmien biomakromolekúl -- proteínov, ribonukleových kyselín, polysacharidov,
  • štúdium interakcie biomakromolekula -- ligand,
  • vo všeobecnosti na štúdium opticky aktívnych aj nízkomolekulových látok -- špeciálne v organickej a anorganickej chémii.

Kruhový dichroizmus je zvlášť vhodný na:

  • určenie, či je proteín zbalený,
  • charakterizáciu sekundárnej a terciárnej štruktúry, a tým štruktúrnej rodiny, do ktorej daný proteín patrí,
  • porovnanie štruktúr proteínov získaných z rozdielnych zdrojov (t.j. rôznych druhov alebo expresných systémov) alebo porovnanie štruktúr rozdielnych mutantov toho istého proteínu,
  • štúdium konformačnej stability proteínov v stresových podmienkach -- tepelná stabilita, pH stabilita a stabilita voči denaturantom. Ako je stabilita proteínu ovplyvnená zložením pufru.
  • určenie či proteín-proteín interakcia mení konformáciu proteínu. Ak dôjde k nejakej konformačnej zmene, bude mať za následok to, že spektrum proteín-proteín komplexu sa bude líšiť od sumy spektier jednotlivých zložiek komplexu. Malé konformačné zmeny je možné pozorovať aj pri interakcii proteín/receptor-ligand.

CD je excelentná metóda na nájdenie podmienok solventu, ktoré zvyšujú teplotu prechodu a/alebo reverzibilitu teplotného prechodu, t.j. podmienok, ktoré vo všeobecnosti zvyšujú stabilitu proteínov pri bežných podmienkach.

Podrobnejšiu informáciu o možnostiach kruhového dichroizmu je možné nájsť na viacerých web stránkach.

Detailnejšia informácia o prístroji Jasco J-810:

Základné princípy a základné typy CD spektier proteínov a nukleových kyselín:

Zaujímavá výučbová stránka s animáciou:


Katedra biochémie ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 11
041 54 Košice

e-mail: sedlak_er@saske.skViac informácii...