Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Diplomové práce

Témy pre akademický rok 2015/16

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.


 • Roland Sůra, 1. BICHm

doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.

 • Purifikácia a charakterizácia NADH oxidázy z Thermus thermophilus HB8.
  Bc. Zuzana Biščáková, 1. BICHm

RNDr. Rastislav Varhač, PhD.

 • Imobilizácia enzýmu pomocou polyakrylamidového gélu.
  Bc. Nina Schneiderová, 1. BICHm

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • Vplyv ligandov na strukturnu stabilitu G-kvadruplexov.
  Bc. Branislav Petrík, 1. BICHm
 • Uplatnenie G-kvadruplexu v biosenzoroch.
  Bc. Rene Link, 1. BICHm

RNDr. Danica Sabolová, PhD.

 • Štúdium interakcií DNA s komplexnými zlúčeninami zinku.
  Bc. V. Petroová, 1. BICHm

RNDr. Nataša Tomášková, PhD.

 • Vplyv močoviny na dynamiku cytochrómu c.
  Bc. Martin Berta, 1. BICHm

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

 • Štúdium nových inhibítorov topoizomeráz I a II na báze akridínu.
  Bc. Alexandra Marková, 1. BICHm

Témy pre akademický rok 2014/15

doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.

 • Katalytické vlastnosti chymotrypsínu v prítomnosti solí.
  Bc. Anna Kaňuková, 1. BICHm

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

 • Interakcie kumarínových derivátov s biomakromolekulami.
  Bc. Mária Kuzmiaková, 1. BICHm, konzultant: Mgr. Eva Žilecká
 • Štúdium interakcií derivátov ferocénu s nukleovými kyselinami.
  Bc. Nikola Horváthová, 1. BICHm, konzultant: RNDr. Jana Janočková

RNDr. Rastislav Varhač, PhD.

 • Katalytické vlastnosti glukóza oxidázy.
  Bc. Miroslav Gančár, 1. BICHm

RNDr. Danica Sabolová, PhD.

 • Štúdium interakcií DNA s komplexnými zlúčeninami striebra.
  Bc. Štefan Levoča, 1. BICHm

RNDr. Nataša Tomášková, PhD.

 • Interancia cytochrómu c so zmiešanými micelami.
  Bc. Kristína Krajčíková, 1. BICHm

MUDr. Andrey Musatov, DrSc.

 • Rozklad peroxidu vodíka elektrón-prenášajúcimi mitochondriálnymi proteínmi.
  Bc. Katarína Leňová, 1. BICHm

Témy pre akademický rok 2013/14

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc., konzultant: RNDr. Jana Janočková

 • Štúdium interakcií tiazolidinóv s nukleovými kyselinami
  Bc. Daniela Lichancová, 1. BICHm

doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD., konzultant: RNDr. Rastislav Varhač, PhD.

 • Katalytické vlastnosti trypsínu v prítomnosti solí
  Bc. Simona Hamadejová, 1. BICHm

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • G-kvadruplex v plazmidovej DNA
  Bc. Lenka Rozkochová, 1. BICHm
 • Interakcia nízkomolekulových ligandov s DNA
  Bc. Andrea Halaganová, 1. BICHm

doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., konzultant: RNDr. Zuzana Stramová

 • Plazmidy v populáciách enterobaktérií z tráviaceho traktu voľne žijúcich živočíchov
  Bc. Veronika Oravcová, 1. BICHm

MUDr. Andrey Musatov, DrSc.

 • Využitie modelových membránových systémov na štúdium elektrónového transportu v mitochondriách
  Bc. Veronika Lysáková, 1. BICHm

RNDr. Zuzana Gažová, CSc., konzultant: RNDr. Katarína Šipošová, PhD.

 • Štruktúrna a funkčná charakteristika amyloidného samousporiadania proteínov
  Bc. Michaela Neubellerová, 1. BICHm

RNDr. Rastislav Varhač, PhD.

 • Vplyv aniónov Hofmeisterovej série na aktivitu lyzozýmu
  Bc. Anna Balogová, 1. BICHm

RNDr. Danica Sabolová, PhD.

 • Štúdium DNA väzbových vlastností Zn(II) komplexov
  Bc. Michaela Kašková, 1. BICHm

RNDr. Nataša Tomášková, PhD.

 • Vlastnosti štruktúrne modifikovaného cytochrómu c - spektroskopické a kinetické merania
  Bc. Katarína Uličná, 1. BICHm

Témy pre akademický rok 2012/13

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc., konzultant: RNDr. Jozef Parnica

 • Interakcie biomolekúl s kvapalnými kryštálmi
  Bc. Jaroslav Deutschmann, 2. BICHm
 • Interakcia medzi kumulovanými aromatickými systémami a heparínom
  Bc. Eva Lopuchovská, 2. BICHm

doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., konzultant: RNDr. Anna Kopčáková

 • Restrikčno modifikačné systémy enterokokov z tráviaceho traktu psa – biochemická a genetická charakterizácia
  Bc. Martina Brudňáková, 2. BICHm
 • Bakteriálne plazmidy v životnom prostredí
  Bc. Eva Dušeková, 2. BICHm

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • Vplyv špecifických ligandov na štruktúrnu stabilitu G-kvadruplexov odvodených od biologicky relevantných sekvencií DNA
  Bc. Erika Demkovičová, 2. BICHm
 • Biosenzory na báze aptamérov nukleových kyselín
  Bc. Barbora Ondrejová, 2. BICHm
 • Sekundárne štruktúrne motívy v DNA molekulách: stabilita a funkcia G-kvadruplexov
  Anna Ostrovskaya, 2. BICHm

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc., konzultant: RNDr. Jana Janočková

 • Štúdium nových proflavínových derivátov ako inhibiítorov topoizomerázy I
  Bc. Eva Žilecká, 2. BICHm

RNDr. Danica Sabolová, PhD., konzultant: Mgr. Júlia Kudláčová

 • Interakcie DNA s komplexnými zlúčeninami
  Bc. Veronika Farkasová, 2. BICHm

Témy pre akademický rok 2011/12

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc., konzultant: RNDr. Jozef Parnica

 • Iónové kvapaliny a ich vplyv na vlastnosti proteínov
  Bc. Ivana Špaková, 1. BICHm

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc., konzultant: Mgr. Lucia Balážová

 • Grafén a jeho použitie v bioinžinierstve
  Bc. Natália Šamuľáková, 1. BICHm

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

 • Proteíny v súvislosti s neurodegeneratívnymi ochoreniami
  Bc. Jana Ohradzanská, 1. BCHmu

RNDr. Danica Sabolová, PhD.

 • Interakcie DNA s spiroimidazolín-akridínmi
  Andrea Kobulnická, 1. BICHm

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc., konzultant: RNDr. Slávka Hamuľáková, PhD.

 • Štúdium nových derivátov odvodených od kyseliny (7-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-4- yl)octovej
  Bc. Jana Vargová, 1. BICHm

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • Výskyt a vlastnosti G-kvadruplexov vo vírusoch
  Marcel Bochin, 1. BICHm

RNDr. Rastislav Varhač, PhD.

 • Interakcia cytochrómu c s peroxidom vodíka v alkalickom prostredí
  Katarína Garajová, 1. BICHm

doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., konzultant: RNDr. Lívia Fecskeová, PhD.

 • Štruktúrne a regulačné elementy replikácie pSN2 rodiny plazmidov
  Bc. Matúš Čoma, 1. BICHm

Ako písať diplomovú prácu

Prehľad normy STN ISO 690Viac informácii...