Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Vedeckovýskumné projekty


Štúdium cytotoxickej aktivity nových kumarínových derivátov modifikovanými akridínovým, takrínovým a antracénovým skeletom (VEGA 1/0016/18)

Vedúci projektu:doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

Doba riešenia: 1/2018 – 12/2021


G-kvadruplexy odvodené od vírusov: využitie ich vlastností v biomedicínskom výskume (VEGA 1/0131/16)

Vedúci projektu:doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Doba riešenia: 1/2016-12/2019


Syntéza a dizajn nových inhibítorov cholinesteráz a topoizomeráz na báze heterocyklických farmakofónov s neuroprotektívnymi a cytostatickými vlastnosťami (VEGA 1/0001/13)

Vedúci projektu:doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

Doba riešenia:1/2013 – 12/2016


Funkčná a štruktúrna integrita proteínov v dvojvrstvových micelách – aplikácia na mitochondriálne a amyloidogénne proteíny (VEGA 2/0062/14)

Vedúci projektu: MUDr. Andrej Musatov, PhD.

Zástupca vedúceho UPJŠ: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Doba riešenia: 1/2014 – 12/2016


Supramolekulárne komplexy proteínov (VEGA 2/0025/12)

Vedúci projektu: prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2015


Samozbaľujúce sa G-DNA štruktúry ako východiskové materiály pre molekulárne nanozariadenia (APVV-0280-11)

Vedúci projektu: doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Doba riešenia: 7/2012 – 12/2015


Štúdium cielených inhibítorov cholinesteráz a topoizomeráz na báze akridínu/takrínu ako nových anti-Alzheimerových liečiv a cytostatických chemoterapeutík (VEGA 1/0273/12)

Vedúci projektu: doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

Doba riešenia: 1/2013 - 12/2016


Výskyt, štruktúrna variabilita a biologická úloha G-kvadruplexov v genóme cicavcov a vírusov (VEGA 1/0504/12)

Vedúci projektu: doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2014


Modulácia proteínovej dynamiky a katalytických vlastností enzýmov Hofmeistrovými iónmi (VEGA 1/0521/12)

Vedúci projektu: RNDr. Rastislav Varhač, PhD.

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2014


Alternatívne štruktúrne motívy v regulačných oblastiach DNA: mutagenéza, chromozomálne preskupovanie a geneticky podmienené ochorenia (VEGA 1/0153/09)

Vedúci projektu: doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Doba riešenia: 1/2009 – 12/2011


Komplexy biomakromolekúl s nanočasticami (VEGA 2/0038/09)

Vedúci projektu: prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

Doba riešenia: 1/2009 – 12/2011


Nové DNA-interkalátory na báze proflavínových farmakofórov a peptidmi funkcionalizovaných akridínov s antikancerogénnymi a antimikrobiálnymi účinkami (VEGA 1/0053/08)

Vedúci projektu: doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010


Štúdium konformačnej, funkčnej a sekvenčnej diverzity flavoproteínov a vybraných homodimérnych oxidáz (VEGA 1/4319/07)

Vedúci projektu: RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.

Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009


Stabilita a dynamika vybraných viacdoménových translačných faktorov z termofilnej baktérie Thermus thermophilus (VEGA 1/3252/06)

Vedúci projektu: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Doba riešenia: 1/2006 - 12/2008


Molekulárny dizajn nových DNA viažucich sa protinádorových a antibakteriálnych liečiv (VEGA 1/3254/06)

Vedúci projektu: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Doba riešenia: 1/2006 - 12/2008


Interakcie antikancerogénnych liečiv s nukleovými kyselinami (VEGA 1/1274/04)

Vedúci projektu: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Doba riešenia: 1/2004 - 12/2006


Vplyv polyaniónov na štruktúru, stabilitu a rozpustnosť proteínov (VEGA 1/1272/04)

Vedúci projektu: RNDr. Nataša Tomášková

Doba riešenia: 1/2004 - 12/2006


Modulácia štruktúrnych a funkčných vlastností flavoproteínových oxidáz z termofilného Thermus thermophilus a mezofilného Aspergillus niger zmenou vlastností roztoku (VEGA 1/0423/03)

Vedúci projektu: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Doba riešenia: 1/2003 - 12/2005


Molekulárne mechanizmy termostability proteínov (MVTS - Nem/Slov/DAAD)

Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.

Doba riešenia: 1/2002 - 12/2003


Stabilia nukleových kyselín a ich proteínových komplexov (VEGA 1/8047/01)

Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.

Doba riešenia: 1/2001 - 12/2003