Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Dizertačné práce

Témy pre akademický rok 2015/16

doc. RNDr. Mária Kožurková, PhD.

 • Štúdium interakcií vybraných takrínových derivátov s biopolymérmi.
  Mgr. Patrik Nunhart

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • G-kvadruplexový štruktúrny motív: potencionálne využitie jeho vlastností v biomedicínskom výskume.
  Mgr. Andrea Halaganová

MUDr. Andrej Musatov, DrSc.

 • Úloha mitochondriálnych elektrón-transportných proteínov v oxidatívnom strese.
  Mgr. Veronika Lysáková

Témy pre akademický rok 2014/15

doc. RNDr. Mária Kožurková, PhD.

 • Štúdium nových DNA topoizomerázových inhibítorov ako protinádorových liečiv.
  Mgr. Eva Žilecká

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • Biosenzorické molekuly na báze G-kvadruplexov.
  Mgr. Erika Demkovičová

Témy pre akademický rok 2013/14

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

 • Interakcia biopolymérov s nano a mikročasticami
  Mgr. Monika Kvaková
 • Interakcia nanočastíc s DNA

doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.

 • Štúdium katalytických a štruktúrnych vlastností flavinových oxidáz
  Mgr. Katarína Garajová

MUDr. Andrey Musatov, CSc.

 • Štrukturálne a funkčné štúdium interakcií proteínov s fosfolipidmi a ich súvis s neurodegeneratívnymi ochoreniami

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • Alternatívne štruktúrne motívy na báze nukleových kyselín

doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

 • Plazmidy ako vektory horizontálneho prenosu génov

Témy pre akademický rok 2012/13

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

 • Interakcie biomolekúl s kvapalnými kryštálmi
  Ing. Peter Keša
 • Supramolekulárne komplexy biomakromolekúl
  Mgr. Júlia Kudláčová

doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.

 • Bakteriofágmi kódované hydrolázy bunkových stien enterokokov

doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

 • Mobilomika mikroflóry tráviaceho traktu

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

 • Interakcie DNA s nanočasticami

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • Využitie aptamérov na báze nukleových kyselín pri vývoji senzorov
  Mgr. Petra Krafčíková

RNDr. Zuzana Gažová, CSc.

 • Inhibítory amyloidného samousporiadania proteínov
  Mgr. Zuzana Bednáriková

Témy pre akademický rok 2011/12

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

 • Konformačná stabilita proteínov
  Mgr. Lucia Balážová

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

 • Štúdium nových inhibítorov cholínesteráz a topoizomeráz na báze takrínu/akridínu
  Mgr. Jana Janočková
 • Study of novel compounds based on acridine with DNA
  Mgr. Othman Mustafa Mahmoud Salem

doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

 • Bakteriocíny Gram-pozitívnych baktérií – molekulárne základy ich produkcie, mechanizmov aktivity a rezistencie voči nim
  Mgr. Zuzana Plačková

Témy pre akademický rok 2010/11

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

 • Oxidačnoredukčné proteíny na povrchoch
  Mgr. Lukáš Kadráč

doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc., konzultant: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • Molekulárne mechanizmy rezistencie baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu voči fágovým infekciám
  Mgr. Katarína Dubíková

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • Štruktúrna variabilita G-quadruplexov a ich biologická úloha v bunkových systémoch
  Mgr. Petra Tóthová

Témy pre akademický rok 2009/10

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

 • Iónové kvapaliny a ich vplyv na vlastnosti proteínov
  Mgr. Jozef Parnica

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

 • DNA interakcie a biologická účinnosť dusíkatých heterocyklických zlúčenín
  Mgr. Jana Plšíková

doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

 • Mobilomika mikroflóry tráviaceho traktu
  Mgr. Anna Vandžurová

RNDr. Zuzana Gažová, CSc.

 • Štúdium amyloidnej agregácie proteínov
  Mgr. Katarína Šipošová

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • Štruktúrna variabilita, tvorba a konformačná stabilita G-kvadruplexov v DNA
  Mgr. Katarína Tlučková

Ako písať dizertačnú prácu

Prehľad normy STN ISO 690