Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Meranie zeta potenciálu, veľkosti makromolekúl

ZETASIZER NANO ZS90

ZETASIZER NANO ZS90Viac informácii...