Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Správy


Klub chemikov


Tu si môžete stiahnuť prednášky z metabolizmu a oxidačnej fosforylácie