Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Zameranie štúdia

Katedra biochémie ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach je akreditovaným pracoviskom študijného zamerania biochémie a súčasne je aj školiacim pracoviskom v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu v odbore biochémia. Katedra biochémie zabezpečuje aj konanie rigoróznych skúšok a krátkodobé formy vzdelávania.

Ukazuje sa, že najlepším spôsobom predávania skúseností študentom je ich skoré zapojenie do individuálnej vedeckej práce pod vedením vedeckých a pedagogických pracovníkov, ktorí aktívne v danej oblasti pracujú a publikujú v špičkových vedeckých časopisoch.

V poslednom období vzrastá záujem o štúdium biochémie. Naši študenti dosahujú vynikajúce výsledky v ŠVOČ (študentská vedecká odborná činnosť) na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni v odbore biochémia. Vysoká vedecká a výchovno-vzdelávacia úroveň bola dosiahnutá aj intenzívnou spoluprácou s domácimi a zahraničnými pracoviskami, najmä s ústavmi SAV (Slovenská akadémia vied). Členovia katedry a študenti sa pravidelne zúčastňujú krátkodobých aj dlhodobých pobytov v zahraničí.

Okrem nosného programu zameraného na biochémiu, študenti majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti aj v oblastiach biotechnológií, klinickej biochémie, biofyzikálnej chémie a molekulárnej biológii. V oblasti biotechnológie sa pozornosť sústreďuje na výučbu v smeroch ako mikrobiológia, fermentačné procesy, úprava potravín, tkanivové kultúry, biomateriály, biodegradácie látok znečisťujúcich prostredie. Z hľadiska absolvovania štátnych záverečných skúšok vytvárame podmienky čo najväčšej ponuky štátnicových predmetov.