Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

História biochémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Bolo to rok po vzniku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (1963), keď začala výučba biochémie pre chemikov, biológov a učiteľov. V Košiciach v tom čase boli dve vysoké školy s takmer 15 ročnou skúsenosťou vo výučbe a výskume biochémie. Boli to Lekárska fakulta UPJŠ a Vysoká škola veterinárska, na ktorých boli katedry biochémie a kde prednášali skúsení učitelia ako A. Neuwirth, T. Turský, P. Mäsiar, resp. M. Bartík. Biochémia v Košiciach mala v tom čase významné postavenie. Začínala sa rozvíjať pod vplyvom pražského Ústavu organickej chémie a biochémie ČSAV, kde bola uznávaná proteínová a peptidová chémia. Skúsenosti do Košíc prinášali spomínaní učitelia a ašpiranti. Preto sa už napr. v tom čase skúmala primárna štruktúra opice Maccacus rhesus. Výučba biochémie prírodovedcov začala na pôde Katedry biochémie LF UPJŠ. Vedenie Prírodovedeckej fakulty pre tento účel vyčlenilo tri vysokoškolské miesta a miesto jedného technika. Skupinu viedol tri roky Ing. J. Vnek, po jeho emigrácii do roku 1969 doc. J. Adam. Organizačne bola skupina riadená Katedrou biochémie LF, kde prebiehala výučba a výskum. Finančné prostriedky pre výučbu a na mzdové účely vyčleňovala Prírodovedecká fakulta zo svojho rozpočtu.

V rámci veľkého normalizačného upratovania bola na LF Katedra biochémie zrušená a výučba biochémie pre Prírodovedeckú fakultu v roku 1969 pozastavená. Vedenie Prírodovedeckej fakulty preto poverilo zabezpečením výučby vtedy už pomerne dobre fungujúcu Katedru organickej chémie, na čele s doc. P. Kristianom, CSc. Pracovníci biochemickej skupiny boli zaradení na túto katedru. Dvaja z nich odišli a jeden sa začal venovať iným úlohám. Problém sa riešil tak, že na miesto odborného asistenta bol prijatý Ing. D. Podhradský, ktorý dovtedy pracoval na biochémii na Ústave experimentálnej biológie SAV a v Laboratóriu pre endokrinológiu a metabolizmus LF UPJŠ. Výučba spočívala na jednom učiteľovi a technikovi až do roku 1977, keď bolo pridelené 1 nové miesto pre absolventku biochémie Charkovskej štátnej univerzity Dr. H. Mihalovovú. Podmienky pre biochémiu boli skromné. Výskum sa mohol týkať len štúdií rôznych činidiel s aminokyselinami, peptidmi a proteínmi. V roku 1988 sa zmenil názov katedry na Katedru organickej chémie a biochémie, avšak o osem rokov neskôr sa biochémia z neho vytratila a výučbou bola poverená Katedra špeciálnej biológie. Na fakulte od vzniku chemických katedier bol a dodnes existuje výskum v oblasti biologických účinkov izotiokyanátov. Je to vďaka škole prof. Drobnicu a jeho nasledovníkov. Košická skupina okolo prof. Podhradského sa venovala desaťročie reakciám izotiokyanátov s SH skupinami aminokyselín, peptidov a proteínov a biochemickej analytike.

Po roku 1989 vytvoril dekan fakulty D. Podhradský v rámci rekonštrukcie fakulty 1.9.1990 Katedru biochémie a stal sa jej prvým vedúcim. Zabezpečil jej priestorové podmienky, personálne obsadenie a v rámci možností aj prístrojové vybavenie. Katedra mala v začiatkoch 10 pracovníkov s dvomi technikmi vrátane, čo zodpovedá aj súčasnému stavu. Ako vedúci katedry potom pôsobili doc. M. Antalík, RNDr. V. Víglaský a doc. E. Sedlák. Mladí pracovníci zo začiatku existencie katedry boli pred vedeckou kariérou a postupne z osobných dôvodov poodchádzali.

Po vzniku katedry v roku 1990 sa začala príprava biochemikov v akreditovanom magisterskom a doktorandskom štúdiu. Magistri končia štúdium štátnou záverečnou skúškou z predmetov biochémia, molekulová biológia, organická chémia a klinická biochémia. Záujem o program biochémie je u študentov chemických odborov najväčší. V doktorandskom štúdiu bolo obhájených 10 dizertačných prác.

Na katedre pôsobia v plnom úväzku dvaja profesori – prof. Ing. D. Podhradský, DrSc., Prof. Ing. Marian Antalík, DrSc., traja docenti - doc. RNDr. E. Sedlák, PhD., doc. RNDr. M. Kožurková, CSc. a doc. RNDr. Viktor Vígalský, PhD., traja odborní asistenti s vedeckou hodnosťou PhD. a 1 technický pracovník. Výučbu molekulovej biológie zabezpečujú doc. RNDr. P. Javorský, DrSc. a doc. RNDr. P. Pristaš, CSc. zo SAV, výučbu klinickej biochémie MUDr. A. Molčányiová z Fakultnej nemocnice LP v Košiciach.

Na internetovej stránke je znázornená publikačná činnosť členov katedry od roku 1997. Je tam uvedených viacej ako 55 prác publikovaných v renomovaných zahraničných časopisoch ako sú napr. Biochimica Biophysica Acta, Biochemistry. Eur. J. Biochemistry, atď. Do kolekcie vedeckej činnosti patrí aj spoluorganizovanie konferencií s medzinárodnou účasťou o stabilite a štruktúre nukleových kyselín a proteínov a úspešnosť v grantoch VEGA a DAAD. Počas predchádzajúceho obdobia sa na katedre vyprofiloval vedecký program zameraný na takéto štúdium. Na stránke katedry sú aj ďalšie ciele výskumu.

Biochémia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ vo svojej pomerne krátkej histórii potvrdila svoje poslanie vo výchove biochemikov, nachádzajúcich uplatnenie doma i v zahraničí a v dosahovaných vedeckých výsledkoch.

prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.