Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Bakalárske práce

Témy pre akademický rok 2015/2016

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

 • Lyotropné kvapalné kryštály.
  Petra Lizáková, 3.CHb

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

 • Štruktúra a vlastnosti humínových kyselín.
  Monika Krebesová, 3. Chb
 • Štruktúra a funkcie histamínu.
  Martina Miháliková, 3. Chb

RNDr. Nataša Tomášková, PhD.

 • Transmembánové proteíny.
  Michaela Šuľaková, 3. CHb
 • Štruktúra a funkcia imunoglobulínov.
  Martina Fabriciová, 3. BCHb

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • Vplyv alternatívnych štruktúrnych motívov na epigenetickú moduláciu bunkového osudu.
  Simona Holubčíková, 3. CHb
 • Interakcia G-kvadruplexov s nízkomolekulovými ligandmi. Konzultant: Mgr. Erika Demkovičová
  Katarína Ondriová, 3. CHb
 • Vysokocitlivé aptasenzory na báze G-kvadruplexov voči ťažkým kovom. Konzultant: RNDr. Petra Krafčíková
  Nikola Ševčíková, 3. CHb
 • Využitie aptamérov DNA na báze G-kvadruplexov. Konzultant: RNDr. Petra Krafčíková
  Tatiana Trinkovičová, 3. CHb

RNDr. Danica Sabolová, PhD.

 • Tiolové antioxidanty.
  Natália Imrichová, 3. CHb

RNDr. Monika Kvaková

 • Syntéza zlatých nanomateriálov a ich využitie pri monitorovaní buniek a biomakromolekúl.
  Katarína Fabriciová, 3.CHb

Témy pre akademický rok 2014/2015

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

 • Kryptochrómy.
  Zuzana Biščáková, 3. CHb
 • Využitie rýchlych kinetických metód pri štúdiu biochemických procesov.
  Roland Sůra, 3. CHb

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

 • Sekundárne metabolity lišajníkov.
  Tomáš Keczer, 3. Chb
 • Nádorové ochorenie pľúc.
  Alexandra Marková, 3. Chb

RNDr. Rastislav Varhač, PhD.

 • Imobilizácia enzýmov
  Zuzana Klepcová, 3. Chb

RNDr. Nataša Tomášková, PhD.

 • Peroxidázová aktivita hémových proteinov
  Martin Berta, 3. CHb

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • Vysokošpecifické G-kvadruplexové ligandy.
  Branislav Petrík, 3. CHb
 • Základné črty epigenetických procesov v organizmoch.
  Miroslava Ondičová, 3. CHb

RNDr. Danica Sabolová, PhD.

 • Štruktúra a funkcie metaloproteínov.
  Dávid Dzurický, 3. CHb
 • Štruktúra a mechanizmus účinku neenzýmových antioxidantov.
  Viktória Petroová, 3. CHb

RNDr. Petra Krafčíková

 • Vývoj liečiv na báze DNA aptamérov.
  René Link, 3. CHb

RNDr. Júlia Kudláčová

 • Vznik a šírenie antibiotickej rezistencie.
  Nina Schneiderová, 3. CHb

Témy pre akademický rok 2013/2014

doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.

 • Meď viažuce proteíny
  Michal Pončák, 3. CHb
 • Peroxidázová aktivita hémových proteínov
  Juraj Kopčík, 3. CHb
 • Úloha tzv. tag-ov pri expresii a izolácií proteínov
  Nataša Dubovecká, 3. BCHb
 • Izolácia proteínov z inklúznych teliesok
  Jakub Hagara, 3. CHb
 • In vitro biosyntéza proteínov
  Lukáš Varga, 3. CHb
 • Hofmeisterov efekt v biológii a chémii
  Petra Košická, 3. BCHb
 • Metódy riadenej evolúcie proteínov

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

 • Farmakologický účinok kumarínov
  Simona Farkašová, 3. CHb
 • Prírodné toxíny
  Mária Kuzmiaková, 3. CHb
 • Vírusy v mori
  Nikola Horváthová, 3. CHb

doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

 • Úloha plazmidov v adaptácii baktérií na environmentálne podmienky
  Nikola Šipošová, 3. CHb

RNDr. Rastislav Varhač, PhD.

 • Biosenzory a ich aplikácia
  Miroslav Gančár, 3. CHb
 • Atómová silová mikroskopia a jej využitie
  Peter Palotai, 3. CHb

RNDr. Nataša Tomášková, PhD.

 • Metabolizmus železa
  Kristína Ugrayová, 3. CHb
 • Tráviace enzýmy
  Veronika Adamkovičová, 3. CHb

MUDr. Andrey Musatov, CSc.

 • Oxidatívny stres v mitochondriách
  Katarína Leňová, 3. CHb
 • Úloha kardiolipínu v procesoch apoptózy

RNDr. Katarína Šipošová, PhD.

 • Globulárne proteíny vs. prirodzene neusporiadané proteíny: pravidlá a výnimky Anfinsenovej dogmy
  Katarína Michalusová, 3. BCHb

RNDr. Zuzana Gažová, CSc.

 • Amyloidné štruktúry v neurodegeneratívnych ochoreniach – príčina alebo dôsledok?
  Martina Holzträgerová, 3. BCHb

RNDr. Jana Janočková

 • DNA a dna
  Anna Kaňuková, 3. CHb
 • Úloha L-karnitínu v organizme
  Lucia Mihóková, 3. CHb

Mgr. Júlia Kudláčová

 • Heparín, jeho vlastnosti a funkcie
  Štefan Levoča, 3. CHb
 • Kyselina hyalurónová - prameň mladosti
  Ivana Petijová, 3. CHb

Témy pre akademický rok 2012/2013

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • Hranice použitia chemoterapie: dôležitosť poznania molekulových mechanizmov pri jej aplikácii
  Andrea Halaganová, 2. CHb

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

 • Polyinterkalátory
  Veronika Oravcová, 2. CHb
 • Glutamátové receptory
  Miroslava Ščerbáková, 2. CHb
 • Acetylcholínové inhibítory izolované z rastlín
  Tatiana Kačmareková, 2. CHb
 • Genetická toxikológia akridínov
  Vincent Vysokai, 2. CHb

RNDr. Nataša Tomášková, PhD.

 • Vzťah dynamiky a stability proteínov
  Katarína Uličná, 2. CHb
 • Vlastnosti a úloha kaspáz v apoptóze
  Kristína Župčanová, 2. CHb
 • Evolúcia ribozómu a tvorby peptidovej väzby
  Žofia Juhászová, 2. CHb

RNDr. Danica Sabolová, PhD.

 • Biochémia mlieka a kyslomliečnych výrobkov
  Jana Jakoubková, 2. CHb
 • Štruktúra a funkcia cytochrómu P450
  Michaela Kašková, 2. CHb

RNDr. Rastislav Varhač, PhD.

 • Využitie enzýmov v priemysle
  Anna Balogová, 2. CHb
 • Enzýmové komplexy dýchacieho reťazca
  Veronika Lysáková, 2. CHb
 • Prióny
  Simona Hamadejová, 2. CHb

RNDr. Katarína Tlučková

 • Alternatívne štruktúrne motívy DNA
  Alexandra Hufnágelová, 2. CHb

RNDr. Katarína Šipošová

 • A-beta a tau proteín v Alzheimerovej chorobe
  Michaela Neubellerová, 2. CHb
 • Prirodzene neusporiadané proteíny a amyloidná agregácia

Mgr. Jana Janočková

 • Nikotínové a muskarínové receptory acetylcholínesteráz
  Daniela Lichancová, 2. CHb

Mgr. Lucia Balážová

 • Grafén - štruktúra, vlastnosti a jeho aplikácia
  Monika Beňušová, 2. CHb

Mgr. Petra Tóthová

 • Molekulárne majáky ako fluorescenčné sondy pre detekciu nukleových kyselín
  Lenka Rozkochová, 2. CHb

Témy pre akademický rok 2011/2012

prof. Ing. Marian Antalík, DrSc., konzultant: RNDr. Michaela Šimšíková

 • Štúdium možností aplikácií nanočastíc v biosystémoch
  Jaroslav Deutschmann, 3. CHb

prof. Ing. Marian Antalík, DrSc., konzultant: Mgr. Lucia Balážová

 • Glukózaoxidáza
  Eva Lopuchovská, 3. CHb

prof. Ing. Marian Antalík, DrSc.

 • Magnetické nanočastice
  Ivan Fedurco, 3. VEb

RNDr. Zuzana Gažová, CSc.

 • Tau proteín a Alzheimerova choroba
  Eva Maxová, 3. CHb

RNDr. Lívia Fecskeová, PhD.

 • CoIV plazmidy a ich úloha v šírení antibiotickej rezistencie
  Ivana Mušinková, 3. CHb

Mgr. Petra Tóthová

 • Úloha repetícií DNA v molekulárnej etológii chorôb
  Eva Dušeková, 3. CHb

RNDr. Ľuboš Bauer

 • Rozšírenie definície života
  Erika Demkovičová, 3. CHb

RNDr. Katarína Tlučková

 • Genetická charakteristika HPV (Human papillomavirus) v spojení s karcinogenézou
  Barbora Ondrejová, 3. CHb

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

 • Génová terapia nádorov
  Martina Brudňáková, 3. CHb

RNDr. Jana Plšíková

 • Proteazóm a jeho inhibícia
  Eva Žilecká, 3. CHb

RNDr. Danica Sabolová, PhD.

 • Charakterizácia pesticídov a ich biologických vlastností
  Veronika Farkasová, 3. CHb

RNDr. Rastislav Varhač, PhD.

 • Reaktívne formy kyslíka v živých systémoch
  Anikó Dudášová, 3. CHb

Mgr. Jana Janočková

 • Vybrané enzýmy potrebné pri rekombinantných DNA technikách
  Anita Fabrici, 3. Bb

RNDr. Nataša Tomášková, PhD.

 • Vplyv iónov Hofmeisterovej série na vlastnosti proteínov
  Lenka Bučková, 3. CHb

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

 • Využitie bioluminiscenčných reportérových vektorov v molekulovej biológii
  Lucia Kocúrková, 3. Bb

Ako písať bakalársku prácu

Prehľad normy STN ISO 690