Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Zameranie výskumu

V oblasti nukleových kyselín sa sústreďujeme na:

  • štúdium a charakterizáciu štruktúrnych vlastností kruhových DNA molekúl - plazmidov - v superhelikálnom stave,
  • štúdium vplyvu vonkajších podmienok - anorganické katióny, teplota, hyperosmolarita - na distribúciu DNA topoizomérov,
  • štúdium interakcie DNA - liečivá,

s využitím techník ako TGGE - teplotná gradientová gélová elektroforéza, 2D-elektroforéza a v spolupráci aj AFM - "atomic force microscopy".

V oblasti proteínov náš záujem smeruje do oblasti štúdia:

  • katalytických vlastností flavínových oxidáz ako sú glukózaoxidáza, NADH oxidáza, flavodoxín,
  • vplyvu vlastností prostredia (organické média, iónové kvapaliny, Hofmeisterove ióny) na enzýmovú aktivitu a stabilitu enzýmov,
  • kinetík viazania malých ligandov do hémových proteínov,
  • metaloproteínov,
  • vlastností proteínov zložených z opakujúcich sa modulov – ankyríny,
  • proteínovej evolúcie na báze displej technológií ako sú ribozóm displej a kvasinkový displej.

s využitím spektrálnych metód (elektrónová absorpčná spektroskopia a v spolupráci aj kruhový dichroizmus), spektrofluorimetrie, viskozimetrie a vysoko-citlivej mikrokalorimetrie.Viac informácii...