Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Proteíny, štruktúra a funkcia

Odbor: chémia Ročník: piaty Semester: zimný Rozsah: 3/0

 1. Aminokyseliny - fyzikálno-chemické vlastnosti. Detekcia aminokyselín, proteínov.
 2. Spektrálne metódy štúdia proteínov - UV VIS, CD, fluorescencia.
 3. Určenie kovalentnej štruktúry polypeptidov. Syntéza peptidov.
 4. Hydrodynamické vlastnosti proteínov. Separačné metódy.
 5. Biosyntéza proteínov. Postranslačná modifikácia proteínov.
 6. Zbaľovanie proteínov. Translokácia proteínov. Evolúcia proteínov.
 7. Fyzikálne interakcie určujúce vlastnosti proteínov.
 8. Konformačné vlastnosti polypeptidového reťazca.
 9. Interakcia proteínov s inými molekulami.
 10. Proteíny v roztoku, neštruktúrované proteíny.
 11. Membránové proteíny.
 12. Enzýmová katalýza.
 13. Agregácia proteínov a prióny.
 14. Degradácia proteínov.

študijná literatúra:

 • Proteins: Structures and Molecular Properties (2nd edition). Thomas E. Creighton (1993) W.H. Freeman and Complany.
 • Biochemie. Donald Voet & Judith G. Voetová (1995). Victoria Publishing Praha.
 • Protein Structure: a practical approach (Edited by T.E. Creighton) (1989) IRL Press at Oxford University Press.
 • Protein Function: a practical approach (Edited by T.E. Creighton) (1989) IRL Press at Oxford University Press.
 • Introduction to Protein structure (2nd edition). Carl Branden & John Tooze (1999) Garland Publishing, Inc. New York (U.S.A.).
 • Články z odborných časopisov.Viac informácii...