Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Biofyzikálna chémia II

 1. Všeobecné laboratórne postupy a problémy práce s biologickými systémami, príprava vzoriek, rozpustnosť, zrážanie, kryštalizácia, dialýza, lyofilizácia, uchovávanie vzoriek, tlmivé roztoky, pH, meranie teploty.
 2. Vlastnosti materiálov a polí a ich použitie pri charakterizácii biologických objektov.
 3. Kryoskopia, tlak, hustota, adiabatická stlačiteľnosť, povrchové napätie, osmóza.
 4. Kalorimetrické metódy, mikrogravitačné metódy, hmotnostná spektroskopia.
 5. Transportné procesy, difúzia, sedimentácia, viskozita, chromatografia, filtrácia, imuno-techniky, elektroforéza.
 6. Vodivosť, meranie elektrických vlastností membrán, voltampérové charakteristiky, iónovoselektívne elektródy, pO2 elektródy, enzýmové elektródy, FET, dielektrická spektroskopia, mólová refrakcia.
 7. Interakcia prostredia s elmg. žiarením, refraktometria, absorpčná spektroskopia, kruhový dichroizmus, magnetický kruhový dichroizmus.
 8. Ramanova a infračervená spektroskopia.
 9. Spektroflourimetria, fosforescencia, chemiluminiscencia, stopped flow, teplotný skok, Mossebauerova spektroskopia.
 10. Magnetická rezonancia, EPR, NMR.
 11. Rozptylové metódy, difrakčné metódy, meranie rádioaktivity, autorádiografia.
 12. Meranie sily interakcií biologických objektov, dynamické metódy štúdia jednomolekulových systémov, "atomic force field microscopy", mikrokontaktná spektroskopia.
 13. Mikroskopia optická, fluorescenčná, elektrónová, akustická.
 14. Spracovanie signálov a obrazov.

študijná literatúra:

 • Cantor,C.R.,Schimmel,P.R Biophysical Chemistry, W.H. Freeman and Co., S. Francisco,1980
 • Marschall,A.G. Biophysical Chemistry, John Wiley & Sons, N.York, 1978
 • Hoppe,W., Lohmann,W. Markl, H., Ziegler,H.,(eds.) Biophysics, Springer V.,Berlin,1983
 • Freifelder, D. Physical Biochemistry, W.H. Freeman Com., San Francisco, 1976
 • van Holde, E. K. Physical Biochemistry, Prentice Hall,Inc. Englewood Cliffs,1971
 • Prosser,V. a kol. Experimentální metody biofyziky, Academia, Praha, 1989
 • Kello, V., Tkáč, A. Fyzikálna chémia, Alfa, Bratislava, 1973Viac informácii...