Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Biochémia II

  1. Bioštruktúry. Vnútorná štruktúra eukaryotickej prokaryotickej a rastlinnej bunky. Endoplazmatické retikulum. Jadro. Plastidy. Štruktúra a funkcia bunkových membrán.
  2. Biologické oxidácie. Hem. Cytochrómy. Dehydrogenázy. Peroxidázy. Chlorofyl. Anhydráza kyseliny uhličitej (carbonicanhydrase). Oxidačno-redukčný potenciál. Dýchací reťazec. Protónmotívna sila a membránový potenciál. Spriahnutie a respirácia fosforylácie. Vznik ATP v procese oxidačnej fosforylácie. Transport proteínov, ATP a iných metabolitov cez mitochondriálnu membránu. Generovanie tepla a protónový gradient. Bioluminiscencia. Oxygenázy a hydroxylázy.
  3. Fotosyntéza. Fotosyntetizujúci aparát. Objavenie fotosyntézy. Chloroplasty konzervujú svetelnú energiu. Hillova reakcia. Fotosystém I a II. Úloha iónov mangánu. Fotosyntetická reakcia u Rhodopseudomonas viridis. Protónový gradient. Syntéza ATP. Fixácia CO2. C-3, C-4, CAM systémy fotosyntézy.
  4. Cyklus trikarbónových kyselín. Objavenie cyklu. Kontrola cyklu. Cyklus kyseliny glyoxálovej.
  5. Jednoduché cukry a monosacharidy. Triózy, tetrózy, pentózy, hexózy, heptózy, pentózový cyklus. Glykolýza a alkoholické kvasenie. Metabolizmus fruktózy. Glukoneogenéza.
  6. Lipidy. Štruktúra lipidov a lipoidov. Ich biologický význam. Cholesterol. Karnitínový cyklus. Oxidácia a biosyntéza mastných kyselín a triacylglycerolov. Regulácia biosyntézy a degradácia lipidov.
  7. Metabolizmus dusíka. Asimilácia elementárneho dusíka. Inkorporácia amoniaku do organických molekúl. Esenciálnosť aminokyselín. Glykogénne a ketogénne aminokyseliny. Obecné premeny aminokyselín. Močovinový cyklus. Metabolizmus niektorých aminokyselín (Gly, Ser, Ala, Thr, Val, Leu, Ile, Lys, Pro, Cys, Met, aromatické aminokyseliny).
  8. Biosyntéza a odbúravanie purínových a pyrimidínových nukleotidov.
  9. Biosyntéza porfyrínov.
  10. Vitamíny.

Literatúra: Ferenčík, Škárka, Novák, Turecký: Biochémia, Bratislava 2000Viac informácii...