Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Biochémia I

  1. Voľný výklad pojmu "biochémia". História, súčasné postavenie a perspektívy.
  2. Aminokyseliny a peptidy. Štruktúra aminokyselín. Optická aktivita a konformácia. Acido-bázické vlastnosti. Peptidická väzba. Reakcie aminokyselín. Stanovenie poradia aminokyselín. Laboratórna syntéza peptidového reťazca. Prírodné peptidy. Peptidové jedy.
  3. Proteíny. Rozdelenie proteínov. Štruktúra proteínov, metódy jej štúdia. Denaturácia. Molekulová hmotnosť. Izolácia.
  4. Nukleové kyseliny. Purínové a pyrimidínové bázy. Nukleotidy a nukleozidy. Tautomerizcia DNA báz. Štruktúra DNA a RNA. Určenie sekvencie nukleových kyselín. Párovanie báz. Biosyntéza DNA a RNA. Vyššia štruktúra DNA. Lokalizácia DNA v chromatíne a histónoch. Syntéza DNA in vitro. Komplexy proteínov a nukleových kyselín. Genetické inžinierstvo.
  5. Proteosyntéza. Genetický kód. Jednotlivé stupne proteosyntézy. Proteosyntetický aparát. Inhibícia. Regulácia.
  6. Vznik života. Modely vzniku nukleových kyselín a kódu. Abiotický pôvod katalyzátorov. Funkčná organizácia molekúl. Pôvod asymetrických aminokyselín. Koacerváty a mikrosféry. Vznik organických molekúl a peptidických väzieb. Možná úloha kyanovodíka.
  7. Enzýmy: štruktúra a funkcia. Koenzýmy. Oxidačná dekarboxylácia pyruvátu. Izolácia enzýmov. Klasifikácia a nomenklatúra enzýmov. Aktívne centrá enzýmov. Multienzýmový komplex. Špecifickosť enzýmov. Mechanizmus účinkov enzýmov. Izoenzýmy. Imobilizované enzýmy.
  8. Enzýmy: katalýza a regulácia enzýmovej aktivity. Kinetika. Spriahnutie enzýmových reakcií. Allosterická regulácia. Regulácia spätnou väzbou. Jednotky enzymatickej aktivity. Stacionárne stavy. Rovnováha a energetika enzýmových reakcií. Princíp enzymatickej katalýzy. Vplyv teploty, pH a koncentrácie substrátu na priebeh enzýmových reakcií. Inhibícia.

Literatúra: Ferenčík, Škárka, Novák, Turecký: Biochémia, Bratislava 2000Viac informácii...