Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Biochemické analytické metódy

 1. Úvod do analytických metód používaných v klinickej biochémii.
 2. Účinnosť zvoleného systému metód na zaistenie požadovanej úrovne analytickej spoľahlivosti.
 3. Spracovanie a interpretácia výsledkov získaných doporučenými bioanalytickými metódami.
 4. Metódy stanovenia elektrolytov, minerálov: sodíka a draslíka plameňovou emisnou spektrofotometriou, potenciometriou s použitím iónových selektívnych elektród, fotometrické a enzýmové metódy.
 5. Ďalšie metódy využívané pri stanovovaní chloridov, vápnika, fosforečnanov, železa, horčíka a medi.
 6. Princípy stanovenia proteínov v krvnom sére, celkových proteínov v moči, bilirubínu, glukózy, močoviny, cholesterolu, kys. močovej a kreatinínu.
 7. Stanovenie katalytickej koncentrácie enzýmov pomocou medzinárodne štandardizovaných metód: AST, ALT, ALP, GMT, LDH.
 8. Kalibrácia koncentrácie pomocou enzýmového kalibrátora.
 9. Stanovenie jednotlivých plazmatických proteínov a špecifických proteínov pomocou turbidimetrie, nefelometrie.
 10. Imunodiagnostické metódy.
 11. Toxikologické vyšetrenia.
 12. Komerčne dostupné prístroje využívané v biochemickom laboratóriu.
 13. Nové bioanalytické metódy, testovanie prístrojov a setov.

Doporúčená literatúra:

 • Schneiderka P. a kol.: Stanovení analytů v klinické biochemii, vyd. Karolinum, Praha, 1998.
 • Homolka J.: Klinické biochemické vyšetřovací metody, vyd. Avicenum, Praha, 1971.
 • Králová B. a kol.: Bioanalytické metody, VŠCHT, Praha, 1995.Viac informácii...